Solidarité avec les prisonniers du 15/07-Solidarity to the 7/15 prisoners-Solidaridad con los detenidos del 15/07-Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες αγωνιστές της 15 Ιουλίου-Solidarietà-Solidariedade-Dayanışma-Solidarität-كل التضامن مع موقوفي 15 يوليو

  • Print

LETTER TO

Greek Prime minister Aléxis Tsípras / Αλέξης Τσίπρας

Minister of the Interior and Administrative Reconstruction in the Government of Greece. Níkos Voútsis / Νίκος Βούτσης

Minister of Justice, Transparency and Human Rights in the Government of Greece. Níkos Paraskevópoulos / Νίκος Παρασκευόπουλος

Alternate Minister of Citizen Protection in the Government of Greece. Giannis Panousis / Γιάννης Πανούσης

The judges who will rule on these cases/ τους δικαστές
Drop all charges against anti-memorandum protesters arrested on July 15th in Athens./Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες αγωνιστές της 15 Ιουλίου./ Abandonnez toutes les poursuites contre les manifestants anti-austérité arrêtés ce 15 juillet à Athènes. /Solidaridad con los detenidos del 15 de julio/ Solidarietà con gli arrestati del 15 luglio/ 15 Temmuz’da tutuklananlar ile Polis Şiddetine Karşı Dayanışma! / Solidarität mit den Gefangenen vom 15. Juli! / Solidariedade / كل التضامن مع موقوفي 15 يوليو

 

Solidarité avec les prisonniers du 15/07-Solidarity to the 7/15 prisoners-Solidaridad con los detenidos del 15/07-Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες αγωνιστές της 15 Ιουλίου-Solidarietà-Solidariedade-Dayanışma-Solidarität

https://www.change.org/p/alexis-tsipras-abandonnez-toutes-les-poursuites-pesant-sur-les-manifestants-contre-le-nouveau-m%C3%A9morandum-arr%C3%AAt%C3%A9s-ce-mercredi-15-juillet-%C3%A0-ath%C3%A8nes-drop-all-charges-against-the-activists-arrested-in-the-anti-memorandum-demo-in-athens-on-july-15th
 

Solidarité avec les prisonniers du 15 juillet
Contre la violence policière         

Le gouvernement SYRIZA-ANEL, qui a adopté le nouveau mémorandum dans la lignée des gouvernements précédents, prouve qu'il ne peut ni mettre en œuvre les nouvelles mesures d'austérité qui détruisent la vie des travailleurs et du peuple en Grèce ni réussir à opérer un renversement du NON massif de la classe ouvrière, sans recourir à la forme ultime de la domination sociale : la violence policière d’État et la répression.  

La nuit du 15 juillet, jour de grève générale dans le secteur publicles municipalités et les hôpitaux contre le nouveau mémorandum, lors de la manifestation organisée par des syndicats et des organisations politiques et sociales, la police du "gouvernement de gauche" a déchaîné sa rage. La partie de la manifestation où se tenaient les membres de l'OKDE-Spartakos, clairement visibles avec chants et drapeaux, a été, sans aucune provocation, violemment attaquée par la police anti-émeute qui a cruellement frappé et blessé des manifestantEs puis les a arrêtés sans raison. Deux camarades de l'OKDE-Spartakos et d'ANTARSYA, après avoir été tabassés pendant la charge de police, mais aussi après leur arrestation, ont dû passer devant le procureur le 16 juillet, ainsi que d'autres manifestants arrêtés, sur la base de nombreuses fausses accusations ridicules. Leur procès est prévu le mercredi 22 juillet. Ces deux camarades sont Manthos Tavoularis, employé de librairie et secrétaire du Syndicat des Travailleurs des Librairies et Michalis Goudoumas, travailleur social, membre du Syndicat des Travailleurs de la Fondation pour l'Enfance "Pammakaristos".

15 autres militantEs ont été arrêtés avec nos camarades et traités par la police avec la même brutalité, et passeront aussi en procès mercredi.

Le gouvernement ne laisse place à aucune illusion s'agissant de savoir qui sont ses alliés et qui sont ses ennemis. Il choisit de voter pour le nouveau mémorandum en collaboration étroite avec les partis politiques de la bourgeoisie, les médias dominants, le capital grec et européen, l'UE et le FMI. 

Le gouvernement a choisi d'attaquer avec une violence impensable, utilisant la fameuse "Garde Prétorienne" (la police anti-émeute grecque "MAT" et l'unité de police "DIAS") contre des organisations politiques de la gauche anticapitaliste, des syndicalistes et des militantEs politiques qui se sont battus ces dernières années contre les mémorandums, l'austérité et les lois autoritaires, qui se sont aussi battus et ont mobilisé pour le NON lors du référendum, qui se battent pour l'émancipation de la majorité laborieuse et sa libération de l'enfer capitaliste.

Cette répression de la part du gouvernement qui a autoritairement transformé le NON écrasant des travailleurs et des travailleuses en un mémorandum "de gauche" d'une extrême sauvagerie de classe, n'effraie pas les militantEs politiques qui se battent aux côtés de celles et ceux qui disent NON JUSQU'AU BOUT.

C'est pourquoi nous sommes solidaires de touTEs nos camarades militantEs politiques qui étaient le "groupe-cible" de la répression policière lors de la manifestation ouvrière du 15 juillet et nous exigeons le retrait immédiat de toutes les accusations contre les militantES politiques interpellés et traînés de force au tribunal.

Nous participerons au rassemblement de solidarité au tribunal d'Evelpidon, le 22 juillet à 9h.

Solidarity to the prisoners of 15th of July

Against police brutality

The government of SYRIZA-ANEL who voted the new memorandum, in the same line with previous governments, proves that they can’t enforce the new austerity measures that destroyed the life of workers and people in Greece and complete the overturn of the massive NO of the working class, without resorting to the last form of social dominance: the state-police violence and repression. 

The night of July 15th, day of general strike in the public sector, municipalities and hospitals against the new memorandum, in the demonstration organized by trade unions and social and political organizations, the police of the “left government” spent out all of their rage. The part of the demonstration where members of OKDE-Spartakos were standing, with obvious presence, flags and chants, were attacked brutally without any provocation by the riot police, who cruelly beat and wounded demonstrators and then arrested them for no reason.Two comrades of OKDE-Spartakos and ANTARSYA, after a harsh beating during the attack, but also after their arrest, were taken the next day 16/7, with other arrested demonstrators, to the DA with lots of ridiculous false charges. Their trial has been scheduled for Wednesday 22 July. These two comrades are Manthos Tavoularis, bookstores worker and Secretary of Book shops Workers’ Union and Michalis Goudoumas, social worker, member of the Union of Workers of the Foundation for the Child “Pammakaristos”
15 other militants were arrested with our comrades and they were treated by the policemen with the same brutality and are also taken to trial in Wednesday.

The government does not allow any illusions about their allies and their enemies. They choose to vote for the new memorandum in a close collaboration with the political parties of the bourgeoisie , the media establishment, the native and European capital, the EU and the IMF.

The government choose to attack with unthinkable brutality, using the familiar ‘Praetorian Guard’: MAT (the Greek riot police) and DIAS police unit, against political organizations of the anti-capitalist left, trade unionists and political activists, who have been fighting against the memoranda, austerity and authoritarian bills, in the last years, who also fought and worked for the ‘NO’ answer in the referendum, who have been fighting for the emancipation of the working majority and their liberation from the capitalist inferno.        

The suppression by the government that authoritatively turned the overwhelming ‘NO’ of the working people into a ‘left’ memorandum of extreme class savagery, does not frighten the political activists who fight on the side of the people who say NO UNTIL THE LAST MINUTE.

That’s why we stand by all the co- political activists who were the ‘target group’ of the police suppression during the workers’ rally on the 15th July and we claim for the immediate withdrawal of all charges with which the arrested political activists are being forced into trial.
We participate in the solidarity assembly at Evelpidon court complex, on the 22nd of July, at 9am.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaridad con los detenidos del 15 de julio

Contra la violencia policial

El gobierno Syriza-ANEL, que ha aprobado el nuevo memorándum, siguiendo con las políticas de los anteriores gobiernos, demuestra que para poner en pie las nuevas medidas de austeridad que destruyen la vida de l@s trabajadorxs y del pueblo de Grecia, y para invertir el NO masivo de la clase obrera, tiene que recurrir a la última forma de dominación social: la violencia policial del Estado y la represión.

En la noche del 15 de julio, día de huelga general en el sector público, las municipalidades y los hospitales contra el nuevo memorándum, la policia del "gobierno de izquierda" desato su ira durante la manifestacion organizada por los sindicatos y organizaciones politicas y sociales. El cortejo de los compañeros de OKDE-Spartakos, visibles con cantos y banderas, ha sido, sin ninguna provocación por su parte, atacado violentamente por la policía anti-disturbios, golpeando e hiriendo a los manifestantes para luego arrestarlos sin motivo alguno. Dos compañeros de OKDE-Spartakos y de la coalición Antarsya fueron golpeados brutalmente y detenidos, y puestos a disposición judicial el 16 de julio, al igual que otros manifestantes detenidos, sobre la base de numerosas falsas acusaciones. 

El juicio esta previsto el miércoles 22 de julio. Estos dos compañeros son Manthos Tavoularis, empleado de libreria y secretario del Sindicato de trabajadores del Libro, y Michalis Goudoumas, trabajador social y miembro del Sindicato de Trabajadores de la fundación para la infancia "Pammakaristos".

Otros 15 militantes han sido detenidos junto con nuestros compañeros, fueron tratados con la misma brutalidad por la policia, y también se enfrentarán a un juicio el próximo miércoles.

El gobierno destruye toda posible ilusión y deja claro quienes son sus aliados y quienes son sus enemigos. Decide votar el nuevo memorándum en estrecha colaboración con los partidos políticos de la burguesía, los medios de comunicación dominantes, el capital griego y europeo, la Unión Europea y el FMI.

El gobierno ha optado por utilizar la famosa "Guardia Pretoriana" (la policía anti-disturbios griega "MAT" y la unidad de policía "DIAS") para atacar con una violencia impensable a las organizaciones políticas de la izquierda anticapitalista, a los sindicalistas y a los militantes políticos que han luchado estos últimos años contra los memorándums, la austeridad, las leyes autoritarias, y que se han movilizado también por el "NO" al referéndum, a la vez que luchan por la emancipación de la mayoría trabajadora y por su liberación del infierno capitalista.

Esta represión por parte del gobierno que ha transformado el "NO" de forma autoritaria, aplastando a l@s trabajadores y trabajadoras con un memorándum "de izquierda", mediante una extrema violencia de clase, no logrará amedrentar a l@s militantes políticos que pelean junto a los y las que dicen "No, hasta el final".

Nos solidarizamos con tod@s l@s compañeros militantes políticos que fueron el blanco de la represión policial en la manifestación obrera del 15 de julio y exigimos la retirada inmediata de todas las acusaciones y cargos contra los y las militantes políticos detenid@s y llevad@s frente al tribunal.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες αγωνιστές της 15 Ιουλίου

Καταδικάζουμε την αστυνομική βία εναντίον της εργατικής συγκέντρωσης

Η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βαδίζοντας πιστά στα χνάρια των προκατόχων της, αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει νέα μέτρα καταστροφής των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων και να ολοκληρώσει την πραξικοπηματική διαστροφή του μαζικού ταξικού ΟΧΙ, χωρίς να καταφύγει στην ύστατη μορφή κοινωνικής κατίσχυσης: την κρατική-αστυνομική βία και καταστολή.

Το βράδυ της 15ης Ιουλίου, μέρα γενικής απεργίας στο δημόσιο, τους δήμους και τα νοσοκομεία ενάντια στο νέο μνημόνιο, στο συλλαλητήριο που διοργάνωναν συνδικάτα και κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις, η αστυνομία της “κυβέρνησης της αριστεράς” ξόδεψε όλο της το μένος. Το κομμάτι της συγκέντρωσης όπου βρίσκονταν τα μέλη της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, με σαφή παρουσία, σημαίες και συνθήματα, δέχτηκε απρόκλητα ιδιαίτερα βίαιη επίθεση από τα ΜΑΤ, που αφού ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν διαδηλωτές τους συνέλαβαν χωρίς λόγο. Δύο σύντροφοι της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αφού ξυλοκοπήθηκαν άγρια κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά και μετά τη σύλληψή τους, οδηγήθηκαν την επομένη 16/6, μαζί με άλλους, στον εισαγγελέα με πληθώρα γελοίων πλαστών κατηγοριών. Η δίκη τους πήρε αναβολή για την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οι δύο σύντροφοι της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ο Μάνθος Ταβουλάρης, βιβλιοϋπάλληλος και πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Βιβλίου Χάρτου Αττικής και ο Μιχάλης Γκουντούμας, κοινωνικός λειτουργός, μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του Ιδρύματος για το Παιδί “Η Παμμακάριστος”.

Μαζί με τους συντρόφους συνελήφθησαν και 15 άλλοι αγωνιστές, στους οποίους τα όργανα καταστολής συμπεριφέρθηκαν με την ίδια βαρβαρότητα και δικάζονται κι αυτοί την Τετάρτη.

Η κυβέρνηση εξανεμίζει κάθε αυταπάτη σχετικά με το ποιοι είναι οι σύμμαχοι και ποιοι οι εχθροί της. Διαλέγει να ψηφίσει το νέο μνημόνιο σε αγαστή συνεργασία με τα αστικά κόμματα, το μιντιακό κατεστημένο, το ντόπιο και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Διαλέγει να επιτεθεί, με απροκάλυπτη βία, χρησιμοποιώντας τους γνωστούς πραιτωριανούς των ΜΑΤ και ΔΙΑΣ, ενάντια σε πολιτικές οργανώσεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, σε συνδικαλιστές και σε απλούς αγωνιστές, που έδωσαν όλα τα τελευταία χρόνια αγώνα ενάντια σε μνημόνια και νομοσχέδια λιτότητας και αυταρχισμού, που έδωσαν την μάχη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, που παλεύουν για τη χειραφέτηση της εργαζόμενης πλειοψηφίας και την απελευθέρωσή της από την καπιταλιστική κόλαση.

Η καταστολή που εξαπολύει αυτή η κυβέρνηση η οποία με πραξικοπηματικό τρόπο μετέτρεψε το συντριπτικό ΟΧΙ των εργαζόμενων μαζών σε “αριστερό” μνημόνιο ακραίας ταξικής βαρβαρότητας, δεν φοβίζει τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που παλεύουν στο πλευρό όλων όσων λένε ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

Γι' αυτό και στεκόμαστε στο πλευρό όλων των συναγωνιστών που βρέθηκαν στο στόχαστρο της καταστολής που εξαπολύθηκε ενάντια στην εργατική συγκέντρωση της 15 Ιουλίου και απαιτούμε την άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών με τις οποίες δικάζονται οι συλληφθέντες.

Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση συμπαράστασης στα δικαστήρια Ευελπίδων, στις 22 Ιουλίου, ώρα 9 πμ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Solidarietà con gli arrestati del 15 luglio
Contro la violenza di Stato
Il governo SYRIZA-ANEL, che ha adottato il nuovo memorandum in continuità con i governi precedenti, prova che non può attuare le nuove misure d’austerità che distruggono la vita dei lavoratori e del popolo greco, né ribaltare il NO di massa della classe operaia, senza ricorrere alla forma ultima di dominazione sociale: la violenza di Stato e la repressione. 
La notte del 15 luglio, giorno di sciopero generale nel settore pubblico, nelle amministrazioni e negli ospedali contro il nuovo memorandum, durante la manifestazione organizzata dai sindacati e dalle organizzazioni politiche e sociali, la polizia del “governo di sinistra” ha mostrato tutta la sua rabbia. Lo spezzone dove si trovavano i membri dell’OKDE-Spartakos, chiaramente riconoscibile per i canti e le bandiere, è stato attaccato violentemente, nonostante non ci sia stata alcuna provocazione, dalla polizia anti-sommossa che ha caricato duramente e ferito dei/delle manifestanti e in seguito li/le ha arrestati senza ragione. Due compagni dell’OKDE-Spartakos et di ANTARSYA, dopo essere stati picchiati durante la carica della polizia, ma anche dopo l’arresto, il 16 luglio sono dovuti passare davanti al procuratore, come anche altri manifestanti arrestati, sulla base di accuse varie, false e ridicole. Questi due compagni sono Manthos Tavoularis, impiegato di una libreria e segretario del Sindacato dei Lavoratori delle Librerie, e Michalis Goudoumas, lavoratore sociale, membro del Sindacato dei Lavoratori della Fondazione per l’Infanzia “Pammakaristos”. 
15 altri/e militanti sono stati arrestati con i nostri compagni e trattati dalla polizia con la stessa brutalità, e saranno processati mercoledì.
Il governo non lascia spazio a nessuna illusione rispetto a chi sono i suoi alleati e chi i suo nemici. Il governo ha scelto di votare per il nuovo memorandum in stretta collaborazione con i partiti politici della borghesia, i media dominanti, il capitale greco e europeo, l’UE e l’FMI.
Il governo ha scelto di attaccare con una violenza inimmaginabile, utilizzando la famosa « Guardia Pretoriana » (la polizia antisommossa greca « MAT » e la squadra di polizia «DIAS ») contro le organizzazioni politiche della sinistra anticapitalista, i sindacati e i/le militanti politici che si sono battuti questi ultimi anni contro i memorandum, l’austerità e le leggi autoritarie, che si sono anche battuti e mobilizzati per il NO in occasione del referendum, che si battono per l’emancipazione della maggioranza lavoratrice e per la sua liberazione dall’inferno capitalista.
Questa repressione da parte del governo che ha transformato in modo autoritario il NO, schiacciando i lavoratori e le lavoratrici in un memorandum « di sinistra » di un’estrema violenza di classe, non spaventa i/le militanti politici che si battono affianco a quelli e quelle che dicono NO FINO IN FONDO.
E per questo che siamo solidali con tutti/e i/le compagni/e che sono stati bersaglio della repressione della polizia durante la manifestazione operaia del 15 luglio ed esigiamo il ritiro immediato di tutte le accuse contro i/le militanti politici arrestati e portati a forza in tribunale.
Parteciperemo al presidio di solidarietà davanti al tribunale d’Evelpidon il 22 luglio alle 9,00.
Appello già firamto da più di 300 sindicalisti e attivisti in Grecia
----------------------------------------------------------------------------------------------

Solidariedade com os presos do dia 15 de julho

Contra a violência policial


O governo Syriza-ANEL, que adotou o novo memorando seguindo a política dos governos anteriores, nos mostra que, para pôr de pé as novas medidas austeritárias que destroem a vida dos trabalhadores e do povo grego e para reverter o NÃO massivo da classe trabalhadora, tem que recorrer à última forma de dominação social: a violência policial do Estado e a repressão.
Na noite do dia 15 de julho, dia de greve geral do setor público, das municipalidades e dos hospitais contra o memorando, a polícia do “governo de esquerda” desatou sua ira durante a manifestação organizada pelos sindicatos e organizações políticas e sociais. O bloco dos companheiros do OKDE-Spartakos, claramente visíveis com cantos e bandeiras, foi, sem nenhuma provocação de sua parte, violentamente atacado pela polícia antidistúrbios que agrediu e feriu os manifestantes para em seguida prendê-los sem qualquer motivo. Dois companheiros do OKDE-Spartakos e da coalisão Antarsya, assim como outros manifestantes, tiveram que comparecer, no dia 16 de julho, frente ao juizado após serem violentamente agredidos e presos sob a base de numerosas falsas acusações. O julgamento está previsto para quarta-feira, dia 22 de julho. Os dois companheiros se chamam Manthos Tavoularis, trabalhador de uma livraria e secretário do Sindicato de trabalhadores de livrarias, e Michalis Goudoumas, trabalhador social e membro do Sindicato de trabalhadores da fundação para a infância “Pammakaristos”.
Outros 15 militantes foram detidos junto com nossos companheiros, sendo tratados com a mesma brutalidade pela polícia e também enfrentarão um julgamento na próxima quarta-feira.
O governo destrói toda possível ilusão e deixa claro quem são seus aliados e quem são seus inimigos. Ele decide votar a favor do novo memorando em estreita colaboração com os partidos políticos da burguesia, os meios de comunicação dominantes, o capital grego e europeu, a União Europeia e o FMI.
O governo opta por utilizar a famosa “Guarda Pretoriana” (a polícia antidistúrbios grega “MAT” e a unidade da polícia “DIAS”) para atacar com violência impensada as organizações políticas da esquerda anticapitalista, os sindicalistas e os militantes políticos que têm lutado nestes últimos anos contra os memorandos, contra a austeridade e as leis autoritárias, os mesmos que se mobilizaram para lutar pelo NÃO ao referendo e que lutam pela emancipação da maioria trabalhadora e pela sua libertação do inferno capitalista.   Esta repressão por parte do governo, que conseguiu transformar autoritariamente o NÃO massivo dos trabalhadores e trabalhadoras em um memorando “de esquerda” de uma extrema selvageria de classe, não conseguirá intimidar os militantes políticos que lutam junto àqueles e àquelas que dizem NÃO ATÉ O FIM.
Por isso, nos solidarizamos com todos os companheiros militantes políticos que foram alvo da repressão policial na manifestação operária do dia 15 de julho e exigimos a retirada imediata de todas as acusações contra os militantes políticos presos e levados a julgamento.

----------------------------------------------------------------------------------------------

15 Temmuz’da tutuklananlar ile Polis Şiddetine Karşı Dayanışma!

Yeni memorandumu oylayan SYRIZA-ANEL hükümeti, diğer hükümetlerle aynı çizgide, ne Yunanistan’da çalışanların ve halkın hayatını tahrip eden kemer sıkma önlemlerini uygulamayı ne de işçi sınıfının kitlesel HAYIR’ını tersyüz etmeyi sosyal baskı yöntemlerine başvurmadan gerçekleştiremiyor:  Devletin polis şiddeti ve baskı

Kamu sektöründeki belediyeler ve hastanelerin genel grevinin olduğu 15 Temmuz gecesi, sendikaların ve toplumsal ve politik örgütlerin düzenlediği gösterilerde, “sol hükümetin” polisi bütün öfkesini gösterdi.  Gösterinin OKDE-Spartakos üyelerinin bayraklarıyla açıkça görünür olduğu bir yerinde, polis hiçbir provokasyon olmadığı halde, göstericilere vahşice saldırdı ve sonra da herhangi bir neden olmaksızın tutukladı. OKDE-Spartakos ve Antarsya’dan iki yoldaş, polis gözetiminde de şiddete uğradıktan sonra tutuklandı ancak tutuklanmadan sonra da, diğer tutuklanan göstericiler gibi, 16 Temmuz’da gülünç ve yanlış iddialarla savcı karşısına çıktı. Davanın 22 Temmuz’da görülmesine karar verildi. Bu iki yoldaştan Manthos Tavoularis,kitapçı çalışanı ve Kitapçı Çalışanları Sendikası Sekreteri ve diğeri  Michalis Goudoumas, sosyal çalışmacı ve “Pammakaristos” Çocuk Kurumu Çalışanları Sendikası üyesi.

Yoldaşlarımızla beraber, diğer 15 militan da tutuklandı ve polis tarafından aynı şiddetli muameleye maruz kaldı, 22 Temmuz’da onların da duruşması olacak.

Hükümet, müttefikleri ve düşmanları konusunda hiçbir yanılsama göstermiyor:  Burjuva politik partileriyle, medya kuruluşlarıyla, yerli ve Avrupalı sermaye ile, Avrupa Birliği ve IMF ile yakın işbirliği içinde bir yeni memorandumu seçiyor. Hükümet, kabul edilemez bir şiddetle saldırmayı seçerken, çok bilinen “Roma Muhafızları”nı kullanıyor: MAT (Yunan Çevik Kuvvet Polisi) ve DIAS polis birimi. Hükümet, kapitalist cehennemden kurtulmak ve çalışan çoğunluğun emansipasyonunu sağlamak için mücadele eden, memorandum, kemer sıkma ve otoriter uygulamalara karşı savaşan ve referendumda HAYIR cevabı için çalışan antikapitalist solun politik örgütlerine, sendikalarına ve politik aktivistlerine saldırıyor. Hükümetin bu baskısı, çalışanların HAYIR’ını otoriter bir biçimde “solun” memorandumuna dönüştürse de, SON DAKİKAYA KADAR halkın safında mücadele edecek politik aktivistleri korkutmuyor.

Biz 15 Temmuz’da çalışanların gösterisi sırasında polis baskısının “hedef grubu” olan politik aktivistlerin yanındayız ve kendilerini yargılanmaya zorlayan bütün iddiaların derhal geri çekilmesini istiyoruz.

 

Solidarität mit den Gefangenen vom 15. Juli!

Gegen Polizeibrutalität!

Die SYRIZA-ANEL-Regierung, die das neue Memorandum verabschiedet hat, handelt genau wie frühere Regierungen. Die neuen Austeritätsmaßnahmen zerstören das Leben der ArbeiterInnen und Massen in Griechenland und stoßen das massive NEIN der ArbeiterInnenklasse vollständig um. Die Regierung beweist, dass sie diese Maßnahmen nicht durchsetzen kann, ohne zur letzten Form sozialer Herrschaft zu greifen: polizeistaatliche Gewalt und Repression.

In der Nacht vom 15. Juli, dem Tag des Generalstreiks im Öffentlichen Dienst, in den Kommunalverwaltungen und Krankenhäusern gegen das neue Memorandum, agierte die Polizei der „linken Regierung“ bei den Demonstrationen, die von Gewerkschaften und sozialen und politischen Organisationen organisiert wurden, mit all ihrem Zorn. Der Teil der Demonstration, in dem Mitglieder von OKDE-Spartakos standen und mit Fahnen und Sprechchören Präsenz zeigten, wurde brutal und ohne vorige Provokation von den Spezialeinheiten der Polizei attackiert. Die DemonstrantInnen wurden grausam geschlagen, verwundet und dann grundlos verhaftet. Zwei GenossInnen von OKDE-Spartakos und ANTARSYA, wurden nach der Prügelattacke und ihrer Verhaftung am folgenden Tag, den 16. Juli, gemeinsam mit anderen DemonstrantInnen unter einer Reihe von irrwitzigen und falschen Anschuldigungen dem Richter vorgeführt. Ihr Gerichtsprozess wurde für Mittwoch, den 22. Juli, angesetzt. Diese beiden GenossInnen sind Manthos Tavoularis, Bücherei-Angestellter und Sekretär der Bücherei-Angestellten-Gewerkschaft, und Michalis Goudoumas, Sozialarbeiter, Mitglied der Gewerkschaft der Beschäftigten der Kinderstiftung “Pammakaristos”.

15 andere AktivistInnen wurden mit unseren GenossInnen verhaftet. Sie wurden von der Polizei genauso brutal behandelt und werden auch am Mittwoch vor Gericht geführt.

Die Handlungen der Regierung erlauben keine Illusionen über ihre Verbündeten und ihre FeindInnen. Sie hat sich in enger Zusammenarbeit mit den politischen Parteien der Bourgeoisie und den Medien, dem griechischen und europäischen Kapital, der EU und dem IWF für das neue Memorandum entschieden.

Die Regierung hat sich dafür entschieden, mit undenkbarer Brutalität und mit Hilfe der bekannten „Prätorianergarde“ (die Polizeispezialeinheiten MAT und DIAS) die politischen Organisationen der antikapitalistischen Linken, GewerkschafterInnen und politische AktivistInnen anzugreifen, die in den letzten Jahren gegen die Memoranden, die Austerität und autoritäre Gesetze gekämpft haben. Diejenigen also, die auch für das NEIN im Referendum gekämpft und gearbeitet haben, die für die Emanzipation der lohnabhängigen Mehrheit und ihre Befreiung von der kapitalistischen Hölle gekämpft haben.

Die Unterdrückung durch die Regierung, die in autoritärer Weise das überwältigende NEIN der ArbeiterInnen in ein „linkes“ Memorandum extremer Klassenbrutalität verwandelt hat, verängstigt die politischen AktivistInnen nicht, die an der Seite der Massen kämpfen und die BIS ZUR LETZEN MINUTE „NEIN“ SAGEN.

Deshalb stehen wir hinter all den politischen AktivistInnen, die die „Zielgruppe“ der Polizeirepression während der ArbeiterInnen-Kundgebung am 15. Juli waren. Wir fordern das sofortige Fallenlassen aller Anklagen gegen die verhafteten politischen AktivistInnen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

كل التضامن مع موقوفي 15 يوليو

ضدّ العنف البوليسيّ

 

أثبتت حكومة سيريزا-أنال الّتي تبنّت المذكّرة السّياسيّة الجديدة في نفس سياق الحكومات السّابقة, أنّها غير قادرة على تطبيق قرارات التّقشّف الجديدة الّتي تدمّر حياة العمّال والشّعب اليونانيّ وأنّها لن تنجح في الانقلاب على ال"لا" الضّخمة الّتي عبّرت عنها الطّبقة العاملة في الاستفتاء, دون اللّجوء إلى الشّكل الأقصى للهيمنة الاجتماعية, العنف البوليسيّ والقمع.


فجّر بوليس"الحكومة اليساريّة" غيظه في ليلة 15 يوليو, يوم الإضراب العامّ في القطاع العموميّ والبلديّات والمستشفيات ضدّ المذكّرة السّياسيّة, عند المظاهرة الّتي نظّمتها النّقابات والمنظّمات السّياسيّة والاجتماعيّة. وقد قام أعوان الشرطة بهجوم عنيف على عدد من المتظاهرين, ضربوهم وجرحوا العديد منهم ثم تمّوا بإيقافهم دون سبب. وقد صار ذلك في صفوف مناضلي اوكدى-سباستكوس الّذين كانوا مرئيّين بأغانيهم وراياتهم. رفيقان من اوكدى-سبارتكوس و من انتارسيا اللّذان كانا ضحيّتا الضّرب من طرف البوليس, وقع إيقافهما ثمّ وقع عرضهما أمام وكيل الجمهوريّة يوم 16 يوليو, مع عدد من المتظاهرين الآخرين, على أساس عدد من الاتّهامات الباطلة والمضحكة. وستكون محاكمتهما يوم الاربعاء 22 يوليو. الرّفيقان هما مانتس تافولاريس وهو عامل في مكتبة وكاتب نقابة عمّال المكاتب, و ميكاليس قودوماس وهو موظف اجتماعي وعضو في نقابة عمّال مؤسّسة "باماكاريتوس" من أجل الطّفولة.

تمّ إيقاف 15 مناضلا آخرين مع رفاقنا وتمّت معاملتهم بنفس العنف, وستقع محاكمتهم يوم الأربعاء أيضا.


لا تترك الحكومة أيّ وهم في ما يخصّ اختيارها لحلفائها وأعدائها. فقد اختارت أن تصوّت للمفكّرة السّياسيّة الجديدة في تحالف مع الأحزاب السّياسيّة البرجوازيّة والإعلام المهيمن ورأس المال اليوناني والأوروبي والاتّحاد الأوروبي وصندوق النّقد الدّوليّ.


ولقد اختارت الحكومة التّهجّم بعنف لا يُتخيّل باستعمال كلّ قوى البوليس الشّهيرة بالقمع, استعملتها ضدّ المنظّمات السّياسيّة اليساريّة المعادية للرّأسماليّة والنّقابات والمناضلين السّياسيّين الّذين تصدّوا طيلة السّنوات الأخيرة ضدّ المفكّرات السّياسيّة والتّقشّف والقوانين التّسلّطيّة والّذين تحرّكوا من أجل التّصويت ب"لا" في الاستفتاء والّذين يناضلون من أجل تحرّر الأغلبيّة الكادحة من جحيم الرّأسماليّة.


إنّ هذا القمع من طرف حكومة حوّلت معنى الاقتراع الضّخم الّذي قام به العاملات والعمّال إلى مفكّرة سياسيّة "يساريّة" هي في الواقع توحّش طبقيّ أقصى, لا يرعب المناضلين السّياسيّين الّذين يناضلون إلى جانب أولئك الّذين قالوا لا لكلّ هذه السّياسات.


لهذا, فنحن متضامنون مع كلّ الرّفيقات والرّفاق المناضلات والمناضلين  السّياسيّين الّذين استهدفتهم القوى القمعيّة البوليسيّة في المظاهرة العمّالية يوم 15 يوليو ونطالب بالتّراجع عن كلّ الاتّهامات ضدّ المناضلين السياسيين الموقوفين والّذين سيتمّ عرضهم على القضاء.


وسنشارك في الوقفة التّضامنيّة أمام محكمة أفلبيدون يوم 22 يوليو على السّاعة التّاسعة صباحا.


قام أكثر من 300 نقابيّ ومناضل بالإمضاء على هذا النّداء.


شكرا لإضافة الإسم واللّقب وإن أمكن, النّقابة أو الحزب والمسؤوليّة عند الإمضاء.


soutien.grecs.reprimes@gmail.com